• Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Σύνταξη μελετών
  • Έκδοση ΕΝΕΡΓΕΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
  • Έκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ν.4178/2013
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών