• Έκδοση ΕΝΕΡΓΕΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
  • Έκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ν.4495/2017
  • Έκδοση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
  • Σύνταξη ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών